tō meekhāi

English

you want (informal)

Persian

tō meekhāi

« Persian/English Dictionary