(tō) meekhāi

English

you want (informal)

Persian

(tō) meekhāi

« Persian/English Dictionary