zan

English

woman

Persian

zan

« Persian/English Dictionary