zan: benazaré tō emshab cheekār bokoneem?

English

In your opinion, what should we do tonight?

Persian

zan: benazaré tō emshab cheekār bokoneem?

« Persian/English Dictionary